Wsparcie

 

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem finansowym tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego w Lesznowoli bądź wsparciem innych dzieł, proszę - zapoznaj się z poniższą treścią.

 

W rozliczeniu za dany rok nadal odliczeniu od dochodu podlegają kwoty przekazanych darowizn na Kościół. Nie każda darowizna może jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają skorzystać z ulgi. Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

 

 • na cele kultu religijnego,

 • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

 

Obie darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo udokumentowane.


 DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele łącznie, a zatem suma darowizn na rzecz krwiodawstwa, kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Liczymy 6%: 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, kultu religijnego, krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.22)), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6% dochodu.

 

UWAGA: Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny. Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


 DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Innym rodzajem ulgi jest darowizna na Kościół, ale nie na cele kultu, lecz charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

 

Darowizny przekazywane są od osób fizycznych i osób prawnych na takich samych zasadach.

 

A zatem: przelew „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego - stosuje się ograniczenie do 6% dochodu, przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła. Powyższego limitu nie stosuje się.


 DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO OD OSÓB PRAWNYCH 

Kwota darowizn u osób prawnych może stanowić 10% ich dochodu (art. 18 pkt 1 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). OSOBY PRAWNE - do najważniejszych z nich należą:

 

 • spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych):

  • spółka akcyjna,

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • spółdzielnia (Prawo spółdzielcze);

 • przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych);

 • jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa);

 • kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne - diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań);

 • wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym);

 • fundacja (ustawa o fundacjach);

 • państwowa lub samorządowa instytucja kultury, (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);

 • jednostka badawczo-rozwojowa (ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych);

 • partia polityczna (ustawa o partiach politycznych);

 • stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach);

 • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej);

 • związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).


 DAROWIZNY W PIENIĄDZU I W NATURZE 

Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w pieniądzu. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze, np. paleta cegieł na budowę kościoła. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość darowizny ustala się według umowy, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.


 WYMAGANE DOKUMENTY 

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Powyższe dane wpisujemy do załącznika do deklaracji podatkowej - PIT-O - w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego. Natomiast sama wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (należy ją zatem uczynić w formie pisemnej, umowy zawartej z reprezentującym Kościół) oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

W przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego kwota równa darowiźnie jest zwolniona z opodatkowania u darczyńcy, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W tym przypadku jednak również należy wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (załącznik PIT-O, część D oraz dane w deklaracji rocznej). Oczywiście sprawozdania oraz pokwitowania nie dostarcza się łącznie z PIT-O i deklaracją roczną, są one konieczne w razie kontroli podatkowej.

 

Zakres danych koniecznych do wykazania w sprawozdaniu nie został ustalony ustawowo. Ważne jest, by sprawozdanie obrazowało, że kwota darowizny spełniła cel w niej zastrzeżony, by była wykorzystana na cele charytatywno-opiekuńcze, przy czym ważny jest zakres faktycznie wykonanych celów, podjętych czynności itp. Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie - na cele charytatywno-opiekuńcze - nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03).


 ZWROT DAROWIZN 

Zwrot darowizny powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu Urzędowi Skarbowemu. Obdarowany obowiązany jest przekazać tę informację Urzędowi Skarbowemu w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Zwrot powoduje utratę prawa do ulgi, a zatem konieczna jest korekta zeznania rocznego w zakresie tego zwrotu (jeżeli zeznanie już wysłano lub przekazano do urzędu skarbowego). Jeżeli zwrot darowizny nastąpił w trakcie roku (np. cegły na budowę kościoła okazały się niepotrzebne i powrotnie trafiły do podatnika) - podatnik nie ma prawa do korzystania z odliczenia.


 DAROWIZNA NA KOŚCIÓŁ ZMNIEJSZY OBCIĄŻENIE PODATKOWE 

Barbara Sielicka - Bankier.pl

 

Co roku myślimy o rozliczeniu się z fiskusem za ubiegły rok. Czekając na dokumenty od swoich pracodawców zastanawiamy się, czy jesteśmy uprawnienia do zastosowania ulg podatkowych oraz jak ewentualnie możemy z nich skorzystać. Jedną z ulg jaka czeka na podatników to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek. O tym, kto może z takiej ulgi skorzystać i jakie są tego warunki rozmawiamy z Krzysztofem Groborzem i Dominikiem Goślickim z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej.

 

Kto może zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe o darowizny przeznaczone na kościół?

Z ulgi tej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, a więc m.in. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osiągający przychody z umów zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, a także z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Ulga ta nie przysługuje natomiast w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych „liniowo”.

 

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę od podstawy opodatkowania, należy w formularzu zeznania rocznego wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego (przynajmniej jego nazwę i adres).

 

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ustawodawca nie przewidział możliwości odliczenia darowizny na cel kultu religijnego przekazywanej w formie gotówkowej, a zatem nie odlicza się tzw. „tac”, czy „kopert” wręczanych w trakcie kolędowania.
 

Co właściwie możemy odliczyć i w jaki sposób należy rozumieć „cele kultu religijnego”?

W ustawie nie znajdziemy definicji legalnej tego wyrażenia. Na podstawie wypowiedzi doktryny i wydanych do tej pory interpretacji prawa podatkowego można natomiast przyjąć stosunkowo szerokie znaczenie tego sformułowania. I tak za darowizny realizujące ten cel możemy uznać zarówno wpłaty na poczet działań bezpośrednio związanych z publicznym kultem religijnym, jak i związane z nim pośrednio (np. budowę kościoła, remont ołtarza).

 

Kto może być adresatem takiej wpłaty?

Katalog podmiotów jest bardzo szeroki. W praktyce fiskus nie kwestionuje darowizn na rzecz kościołów, kościelnych osób prawnych, związków wyznaniowych, a nawet na rzecz Radia Maryja (rozgłośnia należy do kategorii kościelnych osób prawnych). We wszystkich tych przypadkach istotne jest to, by darowizna została dokonana na rachunek bankowy i by została dokonana właśnie na cele kultu religijnego. Nadmienić trzeba jednak, że nie jest możliwe odliczenie takiej darowizny na rzecz osoby fizycznej. Ulga nie będzie zatem przysługiwała w przypadku wpłaty na konto proboszcza - również wtedy, gdy parafia nie ma swojego rachunku bankowego.

 

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia - nie może ono przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego. Dla korzystających z omawianej ulgi istotne będzie również to, iż kwoty, które zostaną w jej ramach odliczone od podstawy opodatkowania są sumowane z innymi darowiznami podlegającymi takiemu odliczeniu (darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego lub związane z krwiodawstwem). Innymi słowy sześcioprocentowy limit jest wspólny dla tych trzech typów darowizn. Zauważyć przy tym jednak trzeba, że do limitu tego nie wlicza się jednego procenta podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak również darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego.

 

Czy tylko osoby fizyczne mogą zastosować tę ulgę, czy osoby prywatne także?

Z bardzo podobnych preferencji z tytułu darowizn na cele kultu religijnego korzystać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną różnicą jest tu wyższy -10% - limit odliczenia.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.): art. 26 ust. 1 pkt 9), art. 26 ust. 5 pkt 1), art. 26 ust. 6b, art. 26 ust. 7 pkt 1). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.): art. 18 ust. 1 pkt 7), art. 18 ust. 1a, art. 18 ust. 1c, art. 18 ust. 1g.

 

 

KONTO

Jeżeli pragniesz wesprzeć finansowo nasze działania,
proszę o wpłatę na rachunek o numerze:

 

30 2530 0008 2060 1079 4981 0001

 

(Nest Bank SA)

 

 

 

 ZA WSZELKIE OFIARY SKŁADAM SERDECZNE: BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze ani się lęka!”
(J 14, 27)

Parafia św. Ojca Charbela w Lesznowoli

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Lesznowola, ul. Szkolna 3